TÜRKİYE’DE İSVİÇRE TİCARET ODASI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


MADDE 1. Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası” (SCHWEIZER HANDELSKAMMER IN DER TÜRKEI) Derneği olup merkezi İstanbul’dadır.

MADDE 2. Derneğin Amacı

Dernek kar gayesi gütmeksizin, satış imkânlarının araştırılması ve yeni satış sahalarının bulunması suretiyle Türkiye ile İsviçre devletleri arasındaki ticari münasebetlerin teşviki (mal temini ve satışı için bilgi sağlama hizmeti) amacı ile kurulmuştur. Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Dernekçe bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri aşağıdaki gibidir:

 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 • Üyelerin tüm menfaatlerini korumak,
 • Her iki ülkede sermaye yatırımları ile ihracat ve ithalat için etkili bir propaganda yürütmek,
 • İki ülkenin karşılıklı kararlarının tanıtmak ve ekonomileri hakkında raporlar vermek,
 • Turizm ile benzeri faaliyetleri teşvik etmek,
 • Ekonomik, ticari ve hukuki bilgiler vermek,
 • Ticaret, mesleki faaliyetler ve sanayii ilgilendiren tüm meseleler hakkında danışmanlık yapmak,
 • Uygun ticari ve sınai temsilciler ile ilgili aracılıkta bulunmak,
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

MADDE 3. Derneğin Gelirleri

Derneğin gelirleri, başlıca şunlardan oluşmaktadır:

 • Genel Kurul’da tespit edilecek yıllık üye aidatı, giriş aidatı (Üyelerin giriş ve yıllık aidatlarının miktarı her yılın başında tahakkuk eder),
 • Mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan, alınan her çeşit bağış ve yardımlar,
 • Dernek tarafından tertiplenen yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Diğer gelirler.

MADDE 4. Üyelik

Derneğin aslî ve onursal olmak üzere iki türlü üyesi olabilir.

4.1 Aslî Üyeler:

Dernek Yönetim Kurulunca üyeliğine karar verilen ve aidatını düzenli ödeyen Gerçek ve Tüzel kişi üyeler aslî üyedir.

Tüzel Kişiler, kendileri tarafından tespit edilen ve Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilen temsilcileri tarafından temsil olunurlar. Tüzel kişiler, derneğe yazılı olarak bildirmek şartıyla temsilcilerini her zaman değiştirebilirler.

Tüzel kişilerin temsilcileri, aynı zamanda, asli veya onursal üye olamazlar.

Yönetim Kurulunca Dernek üyeliği kazanmış aslî üyelerden Yönetim kurulunun kararına göre tespit edilen belli bir miktarın üzerinde Derneğe bağışta bulunan üyeler Yardımsever üye olur. Aidat ödeme borcu saklıdır. Yardımsever üye, diğer aslî üyeler gibi tek bir oy, seçme ve seçilme hakkı mevcuttur.

4.2 Onursal Üyeler:

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış kimselere yönetim kurulu kararıyla onursal üyelik sıfatı verilebilir. Bu kategoriye mensup Onursal Üyelerin organlara seçilme, seçme ve oy hakkı yoktur.

MADDE 5. derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurur. Üyelik yönetim kurulunun bu kararıyla kazanılır ve başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Hiçbir üye, üyelikten çıkmaya zorlanamaz ve üyelerin üyelikten çıkmasına engel olunamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Aşağıda sayılı durumlardan birinin tespiti halinde üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir:

 • T.C. Kanunlarına ve dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 6. aidatlar

Aidatlar genel kurul tarafından yıllık ve giriş aidatı olarak belirlenir.

Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilir.

MADDE 7. Derneğin Organları

Derneğin organları aşağıdakilerden oluşmaktadır:

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu

MADDE 8. Genel Kurul’un Toplanma şekli ve zamanı

Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul, 2 yılda bir Mart ayında yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan toplantısını yapar.

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul’un günü, yeri, saati ve gündemi, Genel Kurul’un toplantı tarihinden en az on beş gün önce ilgili mevzuat hükümleri ile uyumlu olarak yönetim kurulunca üyelere bildirilir.

MADDE 9. GENEL kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usulleri

Genel Kurul’un gündemi Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin talebi halinde gündeme ilave konular alınır.

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul, Genel Kurul’a katılma hakkına haiz üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin üçte ikisiyle toplanır. Birinci toplantıda bu çoğunluğun sağlanamadığı takdirde, birinciden en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz ve genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul kararları ise, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 10. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Genel Kurul’unca seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarında görev dağıtımı yaparak 1 başkan, 1 başkan yardımcısı,1 genel sekreter ve 1 sayman üye seçer.

Başkan, başkan vekillerinin, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin çalışmaları fahridir. Bu görevliler, hizmet sürelerinin bitiminden sonra yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir. Yönetim Kurulu en az 4 üyenin hazır bulunması halinde toplantı yapıp karar almaya yetkilidir. Kararlar üyelerin oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın oyu bulunan tarafın önerisi kabul edilir.

Yönetim Kurulu’nun görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Yönetim Kurulu, derneği temsil eder ve bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki verebilir,
 • Dernek içindeki tüm ihtilafları ve anlaşmazlıkları Yönetim Kurulu, kendi yetki bütünlüğü dairesi içinde çözümlemeye çalışır,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik, iktisadi işletme açılmasını sağlamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 11. Dernek Başkanı

Başkan, Yönetim Kurulu ile derneği üçüncü kişi ve kurumlara karşı temsil ve ilzam eder. Kendisi münferiden imzaya yetkilidir. Yokluğunda bir başkan vekili tarafından temsil edilebilir.

MADDE 12. Denetim Kurulu

Genel Kurul iki yılda bir üyeleri arasından olmak üzere üç asil ve üç yedek Denetim Kurulu üyesi seçer.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Mazeretli asil üyeler yerine durumu müsait yedekler görev yapabilirler.

MADDE 13. Derneğin Defterleri

Dernek, noterden tasdikli olmak kaydıyla aşağıdaki defterleri tutar:

Üye kayıt defteri
Karar defteri
Evrak defteri
Yevmiye Defteri
Büyük Defter
Envanter Defteri
Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Para tahsilatı ve ödemeler, kanun ve mevzuatın öngördüğü usul ve makbuzlarla yapılır. Defterlerin ve tahsilat/tediyat kayıtlarının usulüne uygun şekilde tutulmasından Dernek Yönetim Kurulu sorumludur.

MADDE 14. Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 15. Şubelerin kurulması organları, yetki ve sorumlulukları

15.1 Kuruluş

Dernek Yönetim Kurulu gerek gördüğü zaman ve yerlerde Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca genel kurul kararıyla, şubeler açabilir, mevcut şubelerin birleştirilmesine veya tasfiyesine karar verebilir.

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından imzalanan Kuruluş Bildirimi ve ekleri ile şubenin açılacağı yerin en büyük mülki idare amirliğine yazılı müracaat yapılır.

15.2 Şubelerin Organları

Her şubede, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve bir Şube Denetim Kurulu oluşturması zorunludur.

15.2.1 Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulu Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur ve dernek tüzüğünün 8. Maddesi dahil Genel Kurulun görev, yetki ve toplantı usulü hakkındaki hükümleri Şube Genel Kurulu’nun da çalışmalarında uygulanır.

Dernek Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu’nun her zaman olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda Şube Genel Kurulu’nun gündemi Dernek Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

15.2.2 Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulu tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Şube Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve çalışma kuralları hakkında bu maddedeki esaslar saklı kalmak kaydı ile dernek tüzüğünün Dernek Yönetim Kurulu ile ilgili hükümleri uygulanır.

15.2.3 Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
 • Şubeyi temsil etmek,
 • Dernek Yönetim Kurulunun tayin ve tespit ettiği genel çalışma prensipleri ve esasları dahilinde şubenin işlemlerini yürütmek,
 • Dernek amacına uygun faaliyetleri düzenlemek,
 • Şube üyeleri arasındaki faaliyetleri düzenlemek,
 • Şubece tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Dernek tüzüğünün Dernek Yönetim Kuruluna verdiği diğer görevleri şube adına yapmak,
 • Dernek Merkezine ödenecek katkı paylarının Dernek Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu’nca saptanan süre içinde ödenmesini sağlamak.

Şubenin Yönetim Kurulu, gerek duyuldukça toplanır ve çoğunlukla alınan kararlar karar defterine geçilir, imzalanır ve bir kopyası Dernek Yönetim Kurulu’na gönderilir.

Derneğe üye kabul etmek ve üyelikten çıkarmak, Şube Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

Gerçek ya da Tüzel Kişilerle dernek adına temas ve yazışmalar Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılmakla birlikte şubeler bölgelerini ilgilendiren konularda gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kuruluşları ve yabancı elçiliklerle dernek tüzüğüne uygun yazışma ve ilişkilerini yürütebilirler. Dernek Yönetim Kurulu Şubelerin bölgesindeki özel ve tüzel kişilerle kamu kuruluşları ve yabancı elçiliklerle yapacağı yazışmalarda Şube görüşünü de alır.

15.2.4 Şube Denetim Kurulu:

Şube Denetlim Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Dernek tüzüğünün Dernek Denetim Kurulu hakkındaki hükümleri Şube Denetim Kurulu hakkında da aynen uygulanır.

15.3 Şubelerin faaliyetleri:

Şubeler Dernek Yönetim Kurulu’nun saptayacağı, genel stratejik hedefler doğrultusunda yapacağı faaliyetler dışında, bölgesi içinde dernek tüzük ve amaçlarına aykırı olmayan ve Dernek Genel Kurulu’nda kabul edilecek şube bütçeleri çerçevesinde her türlü aktivitede bulunmakta serbesttir. Bu aktivitelerden sağlanan gelirler, Dernek tarafından açılmış özel bir şube banka hesabına yatırılır. Şubelerin kendi bölgelerindeki üye aidatları da dahil her türlü tahsilat bu banka hesabına yatırılacağı gibi, harcamaları da banka hesabından karşılanır. Dernek Şubelerinde kendi adına bu hesaba para yatıracak ve hesaptan para çekecek kimselere yetki verebilir.

15.4 İlanlar:

Dernek Şubeleri hakkında da 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

15.5 Şubenin merkez genel kurulunda temsili

Şube; merkez genel kurulunda; şube yönetim kurulunun, merkez genel kurulu üyeleri arasından seçeceği bir üyeyle temsil edilir.

MADDE 16. Fesih Kararı ve Tasfiye

Dernek kanuni sebepler dışında, Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile alacağı karar üzerine, Genel Kurul’un üçte iki çoğunluğuyla alacağı kararla fesih olur. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir başka bir deyişle çoğunluk aranmaz. Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilir. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Deneğin feshi ile birlikte mal varlığının tasfiye şekli de Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurulun
Vereceği yetkiyle tasfiye işlerini yürütecek kişi veya kişiler de belirlenir.

MADDE 17. İç Denetim

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne uygun olarak Denetim Kurulunca gerçekleştirilir.

MADDE 18. Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği, genel kurul kararıyla gerçekleşir. Genel kurul, üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Karar, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü ile alınır.

Tüzük değişikliği için diğer işlemler, Dernekler Kanunu’na göre tatbik olunur.

MADDE 19. Tamamlayıcı Madde

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

19.1 İlk Yönetim Kurulu-Kurucular-Murakıplar

Derneğin ilk Yönetim Kurulu aşağıdaki kuruculardan müteşekkildir.

Başkan: Dr. Edgar Poffet, SANDOZ firması Genel Müdürü, Beşiktaş/İstanbul

Başkan Vekili: Mehmet Evren Artam, KOÇ Holding A.Ş. Fındıklı /İstanbul

Başkan Vekili: Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Şişli/İstanbul

Başkan Vekili: Reşat Zincirkıran, Agro Teknik .A.Ş Mecidiyeköy/İstanbul

Dernek Müdürü: Hanspeter Minder, Beşiktaş/İstanbul

Kurucu Üyeler-Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Dr. Kemal Kamuran Atakan, Suadiye/İstanbul

Mehmet M. Adakan, Ada Çiftliği, Büyükçekmece/İstanbul

Temiz Üstün, Enka Holding A.Ş. Beşiktaş/İstanbul

Karaca Taşkent, Tüccar, Taksim/İstanbul

Fahri Kurucu Üyeler:

Ernst Klauser, Sandoz AG Genel Müdür Muavini, Basel/İsviçre

Mario Ludwig, İsviçre Ticareti Geliştirme Merkezi GenelMüdürü, Zürih/İsviçre

Murakıplar

Asil Murakıplar

Orhan Aldıkaçtı, Profesör Dr. İ. Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı, İstanbul

İzzettin Reha Poroy, Profesör Dr. İ. Üniversitesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi, İstanbul

Mustafa Kemal Oğuzman, Profesör Dr .İ. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul

Yedek Murakıplar

Dr. Zafer Tunca, İktisatçı, Yeşilyurt / İSTANBUL

Mustafa Filizel, Makine Mühendisi, İskele Caddesi No.13/6 Kalamış / İSTANBUL

Erhan Yıldırım, Muhasebeci, Barboros Bulvarı No:49 Beşiktaş / İSTANBUL

Birinci Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurulun seçimine kadar görev yapacaktır. İlk genel kurul toplantısı, kuruluştan itibaren en geç altı ay zarfında yapılır.