Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası” (SCHWEIZER HANDELSKAMMER IN DER TÜRKEI) Derneği olup merkezi İstanbul’dur.

Madde 2: Derneğin Amacı

Kar gayesi gütmeksizin:

 1. Satış imkanlarının araştırılması ve yeni satış sahalarının bulunması suretiyle Türkiye ile İsviçre devletleri arasındaki ticari münasebetlerin teşviki (Mal temini ve satışı için bilgi sağlama hizmeti),
 2. Her iki ülkede ,sermaye yatırımları ile ihracat ve ithalat için etkili bir propagandanın yürütülmesi,
 3. Karşılıklı kararların tanıtılması,ekonomi hakkında raporların verilmesi,turizm ile benzeri faaliyetlerin teşviki,
 4. Ekonomik,ticari ve hukuki bilgilerin verilmesi ile ticareti,mesleki faaliyetleri ve sanayii ilgilendiren tüm meseleler hakkında danışmanlık yapılması,
 5. Üyelerin tüm menfaatlerinin korunması,
 6. Uygun ticari ve sınai temsilciler hususunda tavassutta bulunmak,
 7. İsviçre’den yapılacak ithalat ve İsviçre’ye yapılacak ihracatta gözetim şirketleri hususunda tavsiyede bulunur.

Madde 3: Derneğin Çalışma Şartları ve Uluslararası İşbirliği Yetkisi

Dernek ,Bakanlar Kurulu’nu 3.2.1987 tarih ve 87/11473 no.lu kararı ile uluslararası işbirliği yapmaya yetkilidir. Bu yetkiye uygun olarak İsviçre veya diğer yabancı memleketlerde aynı gayeler için çalışan ve derneğin faaliyetlerine uygun ve bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunan teşekküllerle yakın ilişki kurarak maksat ve gayesinin tahakkukuna çalışır.
Dernek hizmetlerini ,özellikle üyelerine ve yurt içi ile yurt dışında bulunan tüm resmi,özel ve iktisadi kuruluşlara tahsis eder.
Dernek ,üyelere vermiş olduğu hizmetler yönünden meydana gelen masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.Üye olmayanlar da Derneğin hizmetlerinden istifade edebilirler. Ancak,bu maksat için tahakkuk eden masrafları Derneğe ödemekle yükümlüdürler.
Dernek hiçbir şekilde T.C. içinde ve /veya dışında herhangi bir kuruluş veya müessesenin şubesi değildir ve yukarıda yazılı amaçların dışında özellikle siyasetle uğraşmaz.

 1. Yed-i adil görevini kabul etmek,ödeme gücü hakkında

Madde 4: Derneğin Gelirleri

Derneğin gelirleri, başlıca şunlardan oluşmaktadır:

 1. Genel Kurul’da tesbit edilecek yıllık üye aidatı, giriş aidatı
 2. Herçeşit teberrular, yardımlar,
 3. Sosyal faaliyetlerden doğan kazançlar,
 4. Derneğin mülkiyetinde bulunan kıymetli evrakın ,nakit paraların faizleri, aciyo’lar ,gayrımenkullerin kiraları,
 5. Üyelerin giriş ve yıllık aidatlarının miktarı her yılın başında tahakkuk eder. Yılın ikinci yarısında derneğe kaydolan üyeler, yıllık aidatın yarısını öderler.

Madde 5: Uyulacak Hükümler

 1. Her takvim yılının sonunda üyelere ,dernek faaliyetleri ,bilançosu, giderleri ile menkul ve gayrı menkulleri hakkında bilgi veren ,Yönetim Kurulu tarafından
  tanzim edilmiş yıllık rapor verilir.
 2. Yönetim Kurulu , her görev dönemi başında dönem bütçesini hazırlar ve Genel
  Kurul onayına sunar.
 3. Dernek gayrı menkullerine aynı haklara dayanan takyidat vaz edebilir
  veya bu gibi takyidatı fekkedebilir ve aynı haklara dayanan takyidatı
  kabul edebilir.
 4. Kısaca , gayrimenkullerin üzerinde gerçek kişiler gibi tasarrufta bulunabilir.

Madde 6: Üyelik

Derneğin aslî ve onursal olmak üzere iki türlü üyesi olabilir.


A.- Aslî Üyeler:

5.1. Dernek Yönetim Kurulunca üyeliğine karar verilen ve aidatını düzenli ödeyen Gerçek ve Tüzel kişi üyeler aslî üyedir.


Tüzel Kişiler, kendileri tarafından tespit edilen ve Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilen temsilcileri tarafından temsil olunurlar. Tüzel kişiler, Derneğe yazılı olarak bildirmek şartıyla temsilcilerini her zaman değiştirebilirler.


Tüzel kişilerin temsilcileri, aynı zamanda, asli veya onursal üye olamazlar.


5.2. Yönetim Kurulunca Dernek üyeliği kazanmış aslî üyelerden Yönetim kurulunun kararına göre tespit edilen belli bir miktarın üzerinde Derneğe bağışta bulunan üyeler Yardımsever üye olur. Aidat ödeme borcu saklıdır. Yardımsever üye, diğer aslî üyeler gibi tek bir oy, seçme ve seçilme hakkı mevcuttur.


B.- Onursal Üyeler :

5.3. Derneğe yararı dokunacak kimselere onursal üyelik sıfatı verilebilir. Bu kategoriye mensup Onursal Üyelerin organlara seçilme, seçme ve oy hakkı yoktur.

5.4. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilir.


Madde 6/a. Üye Olma, Üyelikten Çıkma, Çıkartılma


Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurur. Üyelik bu yönetim kururu kararıyla kazanılır.

Hiçbir üye, üyelikten çıkmaya zorlanamaz, üyelikten çıkmasına engel olunamaz. Üyeler, T.C. Kanunları’na aykırı hareketleri sebebiyle yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilirler.

Üyelikten çıkma ve çıkartılma, yönetim kurulu kararıyla geçerli olur.

Üyelikten ayrılanların, derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, üyelikleri sona erer.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.


Madde 6/b. Aidatlar

 

Aidatlar her sene genel kurul tarafından yıllık ve giriş aidatı olarak belirlenir.

Yıllık aidat ??? TL, giriş aidatıysa ??? TL.’dir. Bu miktarlar her sene genel kurul tarafından değiştirilebilir.

Derneğe yeni üye olanlar belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatı, üyeler; her sene yıllık aidatı öderler.

Madde 7: Derneğin Organları

Derneğin organları aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetleme Kurulu

Madde 8: Genel Kurul

Olağan Genel Kurul her iki yılda bir takvim yılını takip eden 3 ay içinde toplanır.
Olağanüstü bir Genel Kurul ,Yönetim Kurulu tarafından ,kendisince önemli addedilen sebeplerden dolayı her zaman toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul Denetleme Kurulunun veya faal üyelerden en aşağı beşte biri belirli yazılı müracaatla toplantı istediği takdirde ,toplantıya davet edilir. Böyle bir istek ,Genel Kurulu toplantıya çağırmak suretiyle ,dört hafta içinde yerine getirilir.
Genel Kurul’un yeri ,zamanı ve gündemi ,Genel Kurul’un toplantı tarihinden en az on beş gün önce mahalli bir gazetede yayınlanır. Genel Kurul’un gündemi Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin talebi halinde gündeme ilave konular alınır.

Genel Kurul olağan toplantılarında:

1.- Yönetim Kurulu’nun 7 asil ve 7 yedek üyesinin seçimi,

2.- Denetleme Kurulu’nun 3 asil ve 3 yedek üyesinin seçimi,

3.- Dönem sonu hesaplarının kabulü ve Yönetim ve Denetleme
Kurullarının ibrası,

4.- Yeni dönem faaliyet raporu ve bütçesinin kabulü,

5.- Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak ve bunlara aynı haklar vaz ve feketmek konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

6.- 2908 sayılı kanunun 26.maddesinde belirtilen konular için,iştirak edenlerin üçte ikisinin çoğunluğuyla karar alınır.
Olağanüstü Genel Kurulu ise 2908 sayılı kanunda öngörülen her hususta üçte iki çoğunlukla karar almaya yetkilidir.

Madde 9: Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul ,Genel Kurul’a katılma hakkına haiz üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır.
Birinci toplantıda bu sağlanamadığı takdirde , birinciden en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Dernekler Kanunu’nun 23.maddesi gereğince “Bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı ,dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.”

Madde 10: Yönetim Kurulu

 

Yönetim Kurulu ,Genel Kurul’unca seçilen 7 üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarında görev dağıtımı yaparak 1 başkan ,1 başkan yardımcısı,1 genel sekreter ve 1 sayman üye seçer.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir.
Yönetim Kurulu, derneği temsil eder ve Dernekler Kanunu’nda öngörülen görevleri yerine getirir.
Yönetim Kurulu en az 4 üyenin hazır bulunması halinde toplantı yapıp karar almaya yetkilidir. Kararlar üyelerin oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın oyu bulunan tarafın önerisi kabul edilir.
Dernek içindeki tüm ihtilafları ve anlaşmazlıkları Yönetim Kurulu, kendi yetki bütünlüğü dairesi içinde çözümler.


Başkanlar, herbiri iki yıllık olan iki dönemden fazla başkanlık yapamazlar.

Madde 11: Dernek Başkanı

Başkan, Yönetim Kurulu ile derneği harice karşı temsil ve ilzam eder. Kendisi münferiden imzaya yetkilidir. Yokluğunda bir başkan vekili tarafından temsil edilebilir.

Madde 12: Personel Tayini

Yönetim Kurulu, gerekli personeli tayin eder. Dernek personeli ücret karşılığında görev yapar.
Başkan, başkan vekillerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin ve murakıpların çalışmalar fahridir. Bu görevliler, hizmet sürelerinin bitiminden sonra yeniden seçilebilirler.

Madde 13: Derneğin Defterleri

Dernek, noterden tasdikli olmak kaydıyla aşağıdaki defterleri tutar:

 1. Üye kayıt defteri
 2. Karar defteri
  3. Yevmiye Defteri
  4. Büyük Defter
  5. Envanter Defteri

Para tahsilatı ve ödemeler, kanun ve mevzuatın öngördüğü usul ve makbuzlarla yapılır.
Defterlerin ve tahsilat/tediyat kayıtlarının usulüne uygun şekilde tutulmasından Dernek Yönetim Kurulu sorumludur.

Madde 14: Şubelerin kurulması organları, yetki ve sorumlulukları

 1. KURULUŞ

Dernek Yönetim Kurulu gerek gördüğü zaman ve yerlerde Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca genel kurul kararıyla, şubeler açabilir, mevcut şubelerin birleştirilmesine veya tasfiyesine karar verebilir.

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, unvanı, meslek veya sanatı, faaliyet konuları, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgeleri eklenir.


Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

 1. ŞUBELERİN ORGANLARI

Her şubede, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve bir Şube Denetleme Kurulu oluşturması zorunludur.

 1. Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulu Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur ve dernek tüzüğünün 8. Maddesi dışındaki Genel Kurulun görev, yetki ve toplantı usulü hakkındaki hükümleri Şube Genel Kurulu’nun da çalışmalarında uygulanır.

 1. Dernek Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu’nun her zaman olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda Şube Genel Kurulu’nun gündemi Dernek Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
 2. Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulu tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
Şube Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve çalışma kuralları hakkında bu maddedeki esaslar saklı kalmak kaydı ile dernek Tüzüğünün Dernek Yönetim Kurulu ile ilgili hükümleri uygulanır.

 1. Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
 • Şubeyi temsil etmek
  ● Dernek Yönetim Kurulunun tayin ve tespit ettiği genel çalışma prensipleri ve
  esasları dahilinde şubenin işlemlerini yürütmek.
  ● Dernek amacına uygun faaliyetleri düzenlemek
  ● Şube üyeleri arasındaki faaliyetleri düzenlemek
 1. ● Şubece tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak
  ● Dernek tüzüğünün Dernek Yönetim Kuruluna verdiği diğer görevleri şube
  adına yapmak
  ● Dernek Merkezine ödenecek katkı paylarının Dernek Genel Kurulu veya
  Yönetim Kurulu’nca saptanan süre içinde ödenmesini sağlamak
 2. Şubenin Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olmak üzere toplanır ve çoğunlukla alınan kararlar karar defterine geçilir, imzalanır ve bir kopyası Dernek Yönetim Kurulu’na gönderilir.
 3. Derneğe üye kabul etmek ve üyelikten çıkarmak, Şube Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.
 4. Gerçek ya Tüzel Kişilerle dernek adına temas ve yazışmalar Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılmakla birlikte şubeler bölgelerini ilgilendiren konularda özel ve tüzel kişilerle, kamu kuruluşları ve yabancı elçiliklerle dernek tüzüğüne uygun yazışma ve ilişkilerini yürütebilirler. Dernek Yönetim Kurulu Şubelerin bölgesindeki özel ve tüzel kişilerle kamu kuruluşları ve yabancı elçiliklerle yapacağı yazışmalarda Şube görüşünü de alır.
 5. Şube Denetimi

Şube Denetleme Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Dernek tüzüğünün Dernek Denetleme Kurulu hakkındaki hükümleri Şube Denetleme Kurulu hakkında da aynen uygulanır.

 1. Şubelerin faaliyetleri:

Şubeler Dernek Yönetim Kurulu’nun saptayacağı, genel stratejik hedefler doğrultusunda yapacağı faaliyetler dışında, bölgesi içinde dernek tüzük ve amaçlarına aykırı olmayan ve Dernek Genel Kurulu’nda kabul edilecek şube bütçeleri çerçevesinde her türlü aktivitede bulunmakta serbesttir. Bu aktivitelerden sağlanan gelirler, Dernek tarafından açılmış özel bir şube banka hesabına yatırılır. Şubelerin kendi bölgelerindeki üye aidatları da dahil her türlü tahsilat bu banka hesabına yatırılacağı gibi, harcamaları da banka hesabından karşılanır. Dernek Şubelerinde kendi adına bu hesaba para yatıracak ve hesaptan para çekecek kimselere yetki verebilir.

 1. g. İlanlar:

Dernek şubeleri hakkında da bu 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak;


 1. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.

 1. Şubenin merkez genel kurulunda temsili

Şube; merkez genel kurulunda; şube yönetim kurulunun, merkez genel kurulu üyeleri arasından seçeceği bir üyeyle temsil edilir.

Madde 15: Fesih Kararı-Tasfiye

Dernek kanuni sebepler dışında ,Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı karar üzerine,Genel Kurulun 2/3 çoğunluğuyla alacağı kararla fesholur. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler Dernekler Kanunu 21 inci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilir.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Deneğin feshi ile birlikte mal varlığının tasfiye şekli de Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurulun
Vereceği yetkiyle tasfiye işlerini yürütecek kişi veya kişiler de belirlenir.

Madde 16: Denetleme Kurulu (Murakıplar)

Genel Kurul iki yılda bir üyeleri arasından olmak üzere üç asil ve üç yedek murakıp seçer. Murakıplar Genel Kurula her dönem Derneğin hesapları hakkında bir rapor verirler. Derneği azami altı ayda bir denetlemekle yükümlüdürler. Mazeretli asil
Üyeler yerine durumu müsait yedekler görev yapabilirler.

Madde 17: İç Denetim

Derneğin iç denetimi ,Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü’ne göre ,Denetleme Kurulunca gerçekleştirilir. Murakıplar bu yöndeki çalışmalarını diledikleri zaman Dernek merkezinde yapabilirler.

Madde 17/a. Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği, genel kurul kararıyla gerçekleşir. Genel kurul, üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Karar, salt çoğunlukla alınır.

Tüzük değişikliği için diğer usuli işlemler, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’na göre tatbik olunur.


İlk Yönetim Kurulu-Kurucular-Murakıplar
Derneğin ilk Yönetim Kurulu aşağıdaki kuruculardan müteşekkildir.

 • Başkan: Dr. Edgar Poffet, SANDOZ firması Genel Müdürü, Beşiktaş/İstanbul
 • Başkan Vekili: Mehmet Evren Artam, KOÇ Holding A.Ş. Fındıklı /İstanbul
 • Başkan Vekili: Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Şişli/İstanbul
 • Başkan Vekili: Reşat Zincirkıran, Agro Teknik .A.Ş Mecidiyeköy/İstanbul
 • Dernek Müdürü: Hanspeter Minder, Beşiktaş/İstanbul

Kurucu Üyeler-Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Dr. Kemal Kamuran Atakan, Suadiye/İstanbul
 • Mehmet M. Adakan, Ada Çiftliği, Büyükçekmece/İstanbul
 • Temiz Üstün, Enka Holding A.Ş. Beşiktaş/İstanbul
 • Karaca Taşkent, Tüccar, Taksim/İstanbul

Fahri Kurucu Üyeler:

 • Ernst Klauser, Sandoz AG Genel Müdür Muavini, Basel/İsviçre
 • Mario Ludwig, İsviçre Ticareti Geliştirme Merkezi GenelMüdürü, Zürih/İsviçre

Murakıplar

Asil Murakıplar

 • Orhan Aldıkaçtı, Profesör Dr. İ. Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı, İstanbul
 • İzzettin Reha Poroy, Profesör Dr. İ. Üniversitesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi, İstanbul
 • Mustafa Kemal Oğuzman, Profesör Dr .İ. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul

Yedek Murakıplar

 • Dr. Zafer Tunca, İktisatçı, Yeşilyurt / İSTANBUL
 • Mustafa Filizel, Makine Mühendisi, İskele Caddesi No.13/6 Kalamış / İSTANBUL
 • Erhan Yıldırım, Muhasebeci, Barboros Bulvarı No:49 Beşiktaş / İSTANBUL

Birinci Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurulun seçimine kadar görev yapacaktır. İlk genel kurul toplantısı, kuruluştan itibaren en geç altı ay zarfında yapılır.

Madde 19:
Tamamlayıcı Madde

İş bu tüzükte zikredilmemiş konularda 2908 sayılı kanun hükümleriyle diğer cari mevzuat uygulanır.

 • Dr. EDGAR POFFET (İmza)
 • MEHMET EVREN ARTAM (İmza)
 • BÜLENT ECZACIBAŞI (İmza)
 • A.REŞAT ZİNCİRKIRAN (İmza)
 • HANSPETER MINDER (İmza)
 • Dr. KEMAL KAMURAN ATAKAN (İmza)
 • MEHMET M. ADAKAN (İmza)
 • TEMİZ ÜSTÜN (İmza)
 • KARACA TAŞKENT (İmza)

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Edgar Poffet

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Evren Artam

Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Eczacıbaşı

Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. K. Kamuran Atakan

Yönetim Kurulu Üyesi
Hanspeter Minder

Yönetim Kurulu Başkanı
M. Ertuğrul Hataylı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Birgi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cemil Çakar Ferruh

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tayfur Tunçbilek

Genel Sekreter
Hakan Sebükcebe

Sayman
Yusuf Zaimoğlu

Üye
Peter Anetsberger

Üye
İrfan Nalçacı

Üye
M. Cavit Ulcay

Üye
Mesut Uğur

Üye
Bilge Zeren